Buku Tema 1 – Selamatkan Makhluk Hidup Kelas 6

Penulis : Angi St Anggari, Afriki, Dara Retno Wulan, Nuniek Puspitawati, Lely Mifthachul Khasanah, dan Santi Hendriyeti.
Penelaah : Bambang Prihadi, Daru Wahyuni, Eddy Budiono, Encep Supriatna, Heny Setyawati,
Margono, Meilani Hartono, Lise Chamisijatin, Suwarta Zebua, Vismaia S. Damaianti , dan Yetty Auliaty.
Pe-review : Astriah Rahmawati
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan Ke-1, 2015 ( ISBN 978-602-282-784-9)
Cetakan Ke-2, 2018 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Baar Metanoia, 12 pt.