Buku Guru Bahasa Indonesia Kelas 9

Penulis : Agus Trianto, Titik Harsiati , dan E. Kosasih
Penelaah : Muhammad Rapi Tang, Dwi Purnanto, Hasanuddin WS, dan Bambang Kaswanti Purwo.
Pe-review : Cut Nilawati
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan Ke-1, 2015 (ISBN 978-602-1530-93-1)
Cetakan Ke-2, 2018 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Minion Pro, 11 pt.

BELI BUKU VERSI CETAK